Průmysl

Historický GIS

Geoportál zobrazuje Interaktivní mapu obyvatelstva mezi roky 1921 a 2011. Informace v mapě jsou rozděleny do několika modulů (viz obrázek). Kromě zobrazení informací v mapě je možno zobrazit graf zobrazující doplňující informace. Jedná se například o věkové pyramidy za jednotlivé roky nebo sektory hospodaření. Kromě zobrazení jednotlivých informací v předem nastavené klasifikaci, je možno barevnou stupnici pro zobrazovaný jev změnit nebo kompletně nastavit vlastní legendu včetně barev a rozsahu intervalu. To umožňuje žáky upozornit například na možnost zkreslení informací při nevhodné volbě intervalu a navíc mají žáci možnost lehce proniknout do práce kartografa. Všechny dostupné informace jsou zobrazované pro okresy konkrétního roku. Díky tomuto faktu je možno žáky upozornit na změnu v rozložení okresů a komplikaci porovnávání hodnot v rámci jednotlivých roků.

Hodnotící tabulka

Pracovní listy a články

Surovinový informační systém

Jedná se o geoportál vytvořený Českou geologickou službou a zobrazuje možnost těžby jednotlivých surovin na území Česka. Tyto oblasti jsou zobrazeny pomocí bodových a polygonových vektorových vrstev. Ovládání geoportálu je intuitivní a přehledné. Legenda se dá zobrazit zvlášť nebo zobrazit po rozbalení jednotlivých vrstev ve volbě Vrstvy. V případě rozbalení informací o konkrétním území získáme informace ohledně názvu, těžené surovině, stavu využití a popřípadě názvu těžební organizace.

Nicméně i přes jednoduchost ovládání geoportálu je jeho využitelnost ve výuce značně omezena. To především z důvodu přítomnosti velkého množství vrstev, pod kterými běžný uživatel neví, co přesně si představit a bližší popis a vysvětlení vrstev chybí. Přesto se zde dá například poukázat na ohniska surovinových ložisek v Česku, kde se nachází jaké suroviny a v kterých oblastech je skryt surovinový potenciál do budoucna.

Hodnotící tabulka

Pracovní listy a články

  • BERNHÄUSEROVÁ, V. (2018): Geoportály pro výuku geografie na středních školách. Závěrečná práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Centrum geografického a environmentálního vzdělávání, Praha.
    https://geoportaly.geograficke-rozhledy.cz/files/files/CZV_Bernhauserova.pdf
    Anotace: Závěrečná práce, která je podkladem pro vznik webu Geoportály pro výuku geografie. Tato práce kromě popisu a důvodu vzniku samotného webu obsahuje pracovní list věnující se geoportálu Surovinový informační systém. Tento pracovní list si klade za cíl seznámit žáky s rozložením surovinových zdrojů v rámci Česka. A dopomoci žákům k uvědomění si závislosti výskytu jednotlivých surovin na kvalitě ovzduší