Geovědní mapy 1 : 50 000

Přejít na Geovědní mapy 1 : 50 000
mapy.geology.cz/geocr50

Geoportál poskytovaný Českou geologickou službou (ČGS). Obecně lze říci, že geoportály poskytované ČGS jsou uživatelsky velmi přehledné a jejich ovládání je intuitivní. Vyskytuje se zde možnost zobrazení nápovědy k Ovládání aplikace. Kromě základních zobrazovaných vrstev umožňuje geoportál nahrání dalších vrstev, a to buď vlastních či doporučených (např. Důlní díla, Půdní mapa 1 : 50 000). Ať už nově nahraným či původně nahraným vrstvám lze měnit jejich pořadí zobrazování a průhlednosti, a tím umožňuje porovnávání.

Právě možnost nahrání vrstvy Půdní mapa 1 : 50 000, dává žákům možnost prozkoumat, na jakém geologickém podloží se nejčastěji vyskytuje konkrétní typ půd a naopak. V tomto případě je ovšem potřeba předem vybrat vhodné území, jelikož Půdní mapa nezobrazuje celé území Česka. Další výhodou aplikace je rozsáhlé množství informací v atributové tabulce, kde se dá zjistit například ze které ho období, která hornin.Toto je možno zjistit nejenv atributové tabulce jednotlivých oblastí, ale i při zobrazení legendy.

Hodnotící tabulka