Litosféra

Geovědní mapy 1 : 50 000

Geoportál poskytovaný Českou geologickou službou (ČGS). Obecně lze říci, že geoportály poskytované ČGS jsou uživatelsky velmi přehledné a jejich ovládání je intuitivní. Vyskytuje se zde možnost zobrazení nápovědy k Ovládání aplikace. Kromě základních zobrazovaných vrstev umožňuje geoportál nahrání dalších vrstev, a to buď vlastních či doporučených (např. Důlní díla, Půdní mapa 1 : 50 000). Ať už nově nahraným či původně nahraným vrstvám lze měnit jejich pořadí zobrazování a průhlednosti, a tím umožňuje porovnávání.

Právě možnost nahrání vrstvy Půdní mapa 1 : 50 000, dává žákům možnost prozkoumat, na jakém geologickém podloží se nejčastěji vyskytuje konkrétní typ půd a naopak. V tomto případě je ovšem potřeba předem vybrat vhodné území, jelikož Půdní mapa nezobrazuje celé území Česka. Další výhodou aplikace je rozsáhlé množství informací v atributové tabulce, kde se dá zjistit například ze které ho období, která hornin.Toto je možno zjistit nejenv atributové tabulce jednotlivých oblastí, ale i při zobrazení legendy.

Hodnotící tabulka

Národní portál INSPIRE

INSPIRE je národním geoportálem shromažďujícím data sbírána a vytvářena státními institucemi. Jedná se o obsahově nejrozsáhlejší český geoportál, což se dá považovat za výhodu,jelikož se zde vyskytuje většina celorepublikových veřejně dostupných prostorových informací. Nalezení konkrétní vrstvy je však právě kvůli velkému obsahu dat poněkud složitější. Vrstvy jsou zde rozděleny do několika celků, které je potřeba nahrát do samotného mapového pole. Například na obrázku je do mapového pole nahrána vrstva CORINE Land Cover.

Didaktický přínos lze rozhodně spatřit v tom, že se zde dá nalézt v podstatě odpověď na velké množství geografických otázek. Zároveň při zjišťování informací ohledně konkrétních vrstev dostaneme jako odpověď data z atributové tabulky, tudíž mohou žáci vidět, jak taková tabulka vypadá a jaká data standardně obsahuje.

Hodnotící tabulka

Pracovní listy a články

  • NOVOTNÁ, M. (2012): Poznáváme geografické prostředí jižních Čech pomocí Národního geoportálu INSPIRE. Geografické rozhledy, 21(3), 10–11.
    https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/453/pdf
    Anotace: Článek seznamuje čtenáře s obsahem a fungováním národního portálu INSPIRE. Článek samotný neobsahuje konkrétní pracovní list, nicméně zmiňuje vhodná témata, která by se pomocí geoportálu mohla procvičovat.