Mapy a další zdroje geografických dat

Analýza výškopisu

Jedná se o geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který na základě digitálních modelů reliéfu (DMR) pro Česko umožňuje výpočet a zobrazení výškového profilu a viditelnosti. Pod ikonou informací se zobrazí informace nejen ohledně ovládání samotné aplikace, ale o významu a výpočtu jednotlivých ukazatelů. Kromě stínovaného DMR je možno zobrazit další vrstvi týkající se problematiky, jako jsou například vrstevnice, či kótované body.

Aplikace umožňuje žákům seznámení s dalšími kartografickými charakteristikami jakými viditelnost a výškový profil jsou. Zároveň si mohou uvědomit, že výpočet vzdálenosti ve 2D měřítku neodpovídá skutečné vzdálenost, obzvlášť jedná-li se o kopcovitou krajinu.

Hodnotící tabulka

Mapa Česka

Tento geoportál se od ostatních geoportálů zmíněných v práci výrazně liší. Ostatní geoportály jsou zaznamenány hlavně z důvodu tematického obsahu, nicméně tento je zajímavý kvůli uživatelským možnostem tvorby, které nabízí. Žák si zde může pomocí jednoduchých příkazů zkusit vytvořit vlastní mapu. Základní data v atributových tabulkách jsou pouze o rozloze a počtu obyvatel administrativních celků (kraje, okresy, správní obvody ORP, obce, městské části a obvody), nicméně vzhledem k ID, které je shodné s daty z Českého statistického úřadu(ČSÚ), je možno připojit jakákoliv data, která se na ČSÚ dají nalézt. Administrativní celky lze nahrát jako bodovou či polygonovou vrstvu, na základě volby pak autor vytváří diagram či kartogram. Jaká data se v mapě odráží a jednotlivé klasifikace si autor mapy opět volí sám. Kromě toho lze přidávat vlastní GPX záznam. Výsledné mapě se dá rovněž udělit vlastní název a vytvořenou mapu exportovat.

Hodnotící tabulka

Pracovní listy a články

  • ČERNÍK, V. (2018): Prezidentské volby 2018 s Mapou Česka aneb vytvořte si vlastní mapu výsledků voleb
    https://www.mapaceska.cz/doc/volby2018.pdf
    Anotace: Cílem tohoto pracovního listu je vytvořit vlastní mapu výsledků prvního nebo druhého kola prezidentských voleb 2018. Pracovní list je doplněn o odkazy na mapy s vybranými sociodemografickými charakteristikami regionů, které je možno s vytvořenou mapou porovnávat.
  • HAVELKOVÁ, L. (2017): Rozumějí žáci kartogramu a kartodiagramu? Geografické rozhledy, 27(2), 24–27
    https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/1332/pdf
    Anotace: Článek upozorňuje na mylné představy ohledně kartogramu a kartodiagramu. Jako jednu z možností odstranění těchto nejasností je v rámci článku navržen pracovní list pracující s geoportálem Mapa Česka. Úkolem žáků je vytvořit mapu k článku o výši nezaměstnanosti v Česku potvrzující různá tvrzení, a to pomocí využití kartogramu a kartodiagramu a změn klasifikací (intervalové stupnice) a měřítek.