Obyvatelstvo

Historický GIS

Geoportál zobrazuje Interaktivní mapu obyvatelstva mezi roky 1921 a 2011. Informace v mapě jsou rozděleny do několika modulů (viz obrázek). Kromě zobrazení informací v mapě je možno zobrazit graf zobrazující doplňující informace. Jedná se například o věkové pyramidy za jednotlivé roky nebo sektory hospodaření. Kromě zobrazení jednotlivých informací v předem nastavené klasifikaci, je možno barevnou stupnici pro zobrazovaný jev změnit nebo kompletně nastavit vlastní legendu včetně barev a rozsahu intervalu. To umožňuje žáky upozornit například na možnost zkreslení informací při nevhodné volbě intervalu a navíc mají žáci možnost lehce proniknout do práce kartografa. Všechny dostupné informace jsou zobrazované pro okresy konkrétního roku. Díky tomuto faktu je možno žáky upozornit na změnu v rozložení okresů a komplikaci porovnávání hodnot v rámci jednotlivých roků.

Hodnotící tabulka

Pracovní listy a články

Národní portál INSPIRE

INSPIRE je národním geoportálem shromažďujícím data sbírána a vytvářena státními institucemi. Jedná se o obsahově nejrozsáhlejší český geoportál, což se dá považovat za výhodu,jelikož se zde vyskytuje většina celorepublikových veřejně dostupných prostorových informací. Nalezení konkrétní vrstvy je však právě kvůli velkému obsahu dat poněkud složitější. Vrstvy jsou zde rozděleny do několika celků, které je potřeba nahrát do samotného mapového pole. Například na obrázku je do mapového pole nahrána vrstva CORINE Land Cover.

Didaktický přínos lze rozhodně spatřit v tom, že se zde dá nalézt v podstatě odpověď na velké množství geografických otázek. Zároveň při zjišťování informací ohledně konkrétních vrstev dostaneme jako odpověď data z atributové tabulky, tudíž mohou žáci vidět, jak taková tabulka vypadá a jaká data standardně obsahuje.

Hodnotící tabulka

Pracovní listy a články

  • NOVOTNÁ, M. (2012): Poznáváme geografické prostředí jižních Čech pomocí Národního geoportálu INSPIRE. Geografické rozhledy, 21(3), 10–11.
    https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/453/pdf
    Anotace: Článek seznamuje čtenáře s obsahem a fungováním národního portálu INSPIRE. Článek samotný neobsahuje konkrétní pracovní list, nicméně zmiňuje vhodná témata, která by se pomocí geoportálu mohla procvičovat.